Onze ouders

Wij proberen een goede samenwerking te creëren door de school toegankelijk te maken voor de ouders. Ouders krijgen zoveel mogelijk informatie. Indien voor de ouders de informatie onvoldoende blijkt te zijn, kan er altijd om meer informatie gevraagd worden. Met uitzondering van persoonlijke dossiers van leerkrachten en leerlingen en specifieke vertrouwelijke stukken zijn alle gegevens ter inzage, zoals het schoolplan en het leerlingvolgsysteem. Op school zijn de leerkrachten de eerstverantwoordelijke voor de kinderen; de onderwijscoördinator heeft de dagelijkse leiding van de school en stuurt de leerkrachten aan.

Het is belangrijk dat ouders steeds op de hoogte zijn van de vorderingen van hun kind(eren). In het kader van het NTC-onderwijs is het bovendien noodzakelijk dat ouders en school dezelfde doelen stellen ten aanzien van het te bereiken niveau van taalbeheersing van het Nederlands van het kind. Dit heeft alleen kans van slagen, als de ouders zich betrokken en geïnteresseerd tonen en er blijk van geven zich te realiseren dat de thuissituatie in hoge mate bepalend is voor succes in de schoolsituatie. We willen hier graag het belang benadrukken van een constante stimulering in het gebruik van het Nederlands voor alle leerlingen en in het bijzonder bij kinderen voor wie Nederlands niet de eerste taal is.

Informatievoorziening

De school acht het van groot belang om de ouders zo veel mogelijk te informeren over de gang van zaken op school. Naast de jaarlijkse schoolgids ontvang je elke maand de digitale NieuwsFlits. Halverwege het schooljaar en aan het einde van het schooljaar wordt je uitgenodigd voor een tien minuten-gesprek met de leerkracht. Tevens zullen de leerkrachten uitleg geven over het curriculum van de diverse groepen op de eerste schooldag.

Ouderactiviteiten

Onze school organiseert elk jaar allerlei activiteiten, waarbij in het kader van de ouderparticipatie, de ouders om medewerking wordt gevraagd. Of het nu gaat om lezen met kinderen of het helpen organiseren van cultuuractiviteiten, de inzet van ouders is voor onze school onmisbaar.

Sommige activiteiten zijn incidenteel, andere lopen gedurende een langere termijn en/of komen ieder jaar weer terug. Tot de vaste activiteiten behoren in elk geval onze vier jaarlijkse cultuurdagen:

– Kinderboekenweek

– Sinterklaas

– Ik hou van Holland/België

– Koningsdag

Verder hebben we de afgelopen schooljaren gewerkt met verschillende oudercommissies, met een focus op cultuurdagen, sponsoring, koffietafel en IT. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal het bestuur aan alle ouders vragen om zich in te zetten voor een van deze commissies of op een andere manier bij te dragen aan het reilen en zeilen van de school, bijvoorbeeld door het ordenen van de boeken in de bibliotheek of hulp te bieden in de klassen.

TRANSLATE