Groepen 4 tot en met 8

Groepen 4 tot en met 8

In de groepen 4 t/m 8 staan de kerndoelen centraal zoals die worden aangeboden in de methodes. Gezien de korte onderwijstijd proberen wij vakoverstijgende leerdoelen aan te bieden. Hierbij worden alle materialen ingezet die
beschikbaar zijn bij de methodes, denk aan: instructiefilmpjes, werkbladen en (werk)boeken. Ook
worden er aanvullende materialen gebruikt die veelal online te vinden zijn.

Taal en spelling
In deze groepen maken wij gebruik van de taalmethode Taal Actief, versie 4. Voor spelling maken we gebruik van de methode Staal. Beide methodes worden veelvuldig gebruikt in het Nederlandse dagonderwijs. Taal Actief wordt gebruikt voor taalonderdelen en de vergroting van de woordenschat. De kinderen krijgen per groep instructies en gaan dan zelfstandig of in kleine groepjes oefeningen maken. De lessen worden aangevuld met taalspelletjes, liedjes, raadsels, uitbeeldsessies, etc. Zo worden de lesuren een mix van stevig taalonderwijs en het spelenderwijs eigen maken van het Nederlands. Het vergt inzet en motivatie van leerlingen om naast de doorgebrachte uren op de dagschool bij ons op school te komen, ons uitgangspunt is dan ook om leren leuk en inspirerend te maken voor onze leerlingen.

Technisch en begrijpend lezen
Lezen is heel belangrijk voor het bevorderen van de taalontwikkeling van uw kind; het omvat alle onderdelen die een rol spelen bij het zich eigen maken van een taal. Woordenschat, grammatica, spelling en taalbegrip komen allemaal aan bod. De taal die gebruikt wordt in Nederlandstalige boeken geeft ook inzicht in specifieke cultuuraspecten. Voor begrijpend lezen in de klas wordt gebruik gemaakt van de methode Nieuwsbegrip. Ook hebben wij een bibliotheek voor u ter beschikking met boeken ingedeeld op groeps- en AVI niveau.

Brainstormen rond de vier elementen

Elk lesjaar wordt er voortgebouwd op het voorgaande lesjaar. Gaandeweg wordt er gewerkt aan:

  • Het uitbreiden van woordenschat en spreekvaardigheid.
  • Oefenen van zinsontleding en woordsoorten.
  • Werkwoordvervoeging in verschillende tijden.
  • Correcte spelling eigengemaakt door middel van regels.
  • Tekstbegrip.
  • Presentatie, delen van ervaringen en uiten van meningen in het Nederlands.

Spelling, begrijpend en technisch lezen worden jaarlijks getoetst met behulp van CITO-toetsen op het niveau van het leerjaar. De toetsresultaten worden op de tweejaarlijkse rapporten vermeld. Na het succesvol doorlopen van groep 8 is er een uitreiking waarbij de leerling een certificaat uitgereikt krijgt voor het behalen van de taaldoelen voor primair onderwijs op een NTC-school.

Huiswerk en ouderbetrokkenheid
Oefening en herhaling staan centraal bij een goede taalverwerving. Om dit te bewerkstelligen is een effectieve samenwerking tussen ouders en leerkracht nodig. We verwachten dat ouders in de gelegenheid zijn om hun kinderen te begeleiden bij het maken van huiswerk, dat gemiddeld een half uur per week in beslag neemt. Ook gaan we ervan uit dat er thuis tenminste door één ouder consequent Nederlands gesproken wordt met het kind. Dit helpt het niveau Nederlands op peil te houden in een land waar de omgevingstaal en aangeboden taal in het dagonderwijs Engels is. Tweemaal per jaar worden er door de leerkracht rapporten geschreven over de voortgang van de leerling en is er gelegenheid tot het voeren van een oudergesprek.

TRANSLATE