Groepsonderwijs

Wij bieden 3 uur onderwijs per week aan in de Nederlandse Taal en Cultuur (NTC-onderwijs) voor Nederlands/Vlaams sprekende kinderen van 4 -12 jaar. Daarnaast verzorgen wij ook een spelenderwijs lesprogramma voor peuters vanaf 2,5 jaar oud. Ons aanbod is een aanvulling op de dagschool en richt zich op het ontwikkelen en stimuleren van de Nederlandse taalverwerving en taalvaardigheid en op het bevorderen van de kennis van en de binding met de Nederlandse cultuur.

Met ons NTC-onderwijs sluiten wij aan bij het onderwijs in Nederland, waarbij er niet meer dan twee jaar achterstand is. We werken toe naar de kerndoelen, zoals deze geformuleerd zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal.

Wij realiseren ons dat kinderen in Nederland vaak al moeite hebben de kerndoelen Nederlandse taal te halen. Het
behalen van dezelfde kerndoelen in slechts drie uur NTC-onderwijs per week noodzaakt ons tot het
optimaliseren en maximaliseren van de schaarse onderwijstijd en tot het stellen van leerstofprioriteiten.

Het onderwijs in de Nederlandse taal bestaat uit:

  • Woordenschat: De woordenschat bestaat uit de woorden die iemand actief of passief tot zijn beschikking heeft. NTC-leerlingen hebben een grotere kans om een achterstand op te lopen in hun woordkennis, omdat ze in de dagelijkse praktijk minder met Nederlands geconfronteerd worden. Daarom is het belangrijk dat er zowel thuis als op school veel aandacht is voor het leren van Nederlandse woorden.
  • Lezen: Het dagelijks leven doet voortdurend een beroep op het leesbegrip, ofwel de vaardigheid om geschreven teksten te analyseren en te begrijpen. Bij de leescomponent gaat het om taalbeschouwing waarbij kinderen beseffen hoe ze taal kunnen gebruiken en wat ze er in communicatie mee kunnen bereiken, als ook technisch lezen en begrijpend lezen. Technisch lezen is gericht op het lezen van meerlettergrepige woorden en het verhogen van de leessnelheid. Begrijpend lezen vraagt de lezer betekenis te geven aan de tekst.
  • Spelling: Goed kunnen spellen is een voorwaarde om goed te kunnen schrijven en de aandacht bij het formuleren en begrijpen van de tekst te kunnen houden. Daarnaast is een goede tekstverzorging ook in maatschappelijk opzicht belangrijk.

Het cultuuronderwijs wordt gegeven ter ondersteuning van en als aanvulling op de Nederlandse taallessen. Deze lesuren zijn opgedeeld in vier thematische zondagen gedurende het schooljaar; zie onze schoolkalender.

Groepssamenstelling
We streven naar uitsluitend homogene groepen. Hierdoor wordt er aan één leerjaar lesgegeven en is
er volledige aandacht voor de te behalen doelen van dat leerjaar. Wanneer het door omstandigheden (een te kleine
groep <4 of onvoldoende beschikbare leerkrachten) niet mogelijk is om een homogene groep te vormen, stellen we een een combinatiegroep samen. Hierbij wordt er zorgvuldig bekeken welke groepen er worden samengevoegd,
zoveel mogelijk aansluitend op sociale en cognitieve ontwikkeling.

TRANSLATE