Uitgangspunten

Missie

“Op De Bonte Leeuw staan leren en verbondenheid centraal!”
De Bonte Leeuw verzorgt onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar met Nederlandstalige familiebanden om de kennis van de Nederlandse taal te verwerven, te vergroten en te behouden. Daarnaast onderhouden we de emotionele-culturele banden met Nederland en België. Als school proberen we de aansluiting met het reguliere onderwijs zo
goed mogelijk te continueren voor een eventuele terugkeer. We zijn een open gemeenschap, waarbij we ons verbonden voelen als wereldburgers en gezamenlijk de Nederlandse en Belgische cultuur uitdragen.

Visie

“Elke leerling is uniek, samen komen we het verst!”
Leerproces
Elke leerling leert en denkt anders, dat maakt het gehele onderwijs zo uniek. Het leerproces van onze leerlingen is verschillend, aangezien alle leerlingen gemengde taalachtergronden hebben. Op De Bonte Leeuw houden we rekening met individuele onderwijsbehoeften en bieden we zoveel mogelijk adaptief onderwijs. In onze groepen wordt een positieve mate van motivatie, doorzettingsvermogen en zelfstandigheid bij de leerlingen verwacht. Hierbij hoort het geven en krijgen van positief kritische feedback, waarmee we elkaar uitdagen en motiveren om persoonlijk te
blijven groeien. De ouders en de leerkrachten hebben een grote ondersteunende taak bij het leerproces, zodat de leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.
Samenwerkend leren is een pijler waar we ons als school de komende vier jaar in willen ontwikkelen en willen toeschrijven aan onze missie. Samenwerken en als groep één geheel vormen door middel van betrokkenheid, zorgt voor een veilige en creatieve leeromgeving. Door de motivatie en toewijding van alle betrokkenen streven we gezamenlijk naar een niveau dat passend is bij elke
leerling en een eventuele terugkeer zo soepel mogelijk maakt.
Gemeenschap
Onze gemeenschap bestaat uit Nederlandstalige ouders. Net als bij de leerlingen is er een groot verschil in de taalachtergrond van de ouders. Sommige wonen hier al vele jaren, terwijl anderen net uit Nederland, België of een ander land verhuisd zijn. Ondanks deze bonte mix heerst er een fijn samenhorigheidsgevoel binnen de school, waarbij ouders onderdeel uitmaken van het gehele proces. De school is open en laagdrempelig en besteedt aandacht aan de verschillende culturen in een gezellige sfeer. Mede door de cultuurdagen, streven we naar onderlinge
verbondenheid met de Nederlandse en Belgische cultuur en identiteit.
Kernwaarden
Kernwaarden van De Bonte Leeuw zijn: betrokkenheid, samenwerking en persoonlijke groei. Deze kernwaarden zijn de drijfveer voor zowel onze leerlingen als wel voor het gehele team.

Doelstelling

De doelstelling van de school is het aanbieden van NTC onderwijs, teneinde het Nederlandse taalniveau en de binding met de Nederlandse cultuur te stimuleren en te behouden. Bovendien zullen kinderen bij eventuele terugkeer naar Nederland of België, makkelijker instromen in het Nederlandstalige onderwijs. De school is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en staat onder toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.

TRANSLATE