Peuter- en kleutergroepen

De Bonte Leeuw heeft losse peuter- en kleutergroepen (groep 1 en 2). Wij streven naar een veilige en uitnodigende leeromgeving waardoor deze jonge leerlingen ervoor openstaan om zich op hun eigen niveau verder te ontwikkelen.

Zowel peuters als kleuters leren nog spelenderwijs, maar bij de kleuters komt er meer aan bod dan gezellig spelen. Elke kleuter komt binnen met een eigen persoonlijkheid, die wij respecteren. De ontwikkeling van ieder kind verloopt anders. Dit proberen wij te stimuleren en niet te forceren.

Belangstelling voor verhalen, woorden en letters is van groot belang voor het latere leesproces. Om deze ontwikkeling te stimuleren werken we met rijmen en gedichten, zingen we liedjes, vertellen we verhalen, bekijken we prentenboeken en voorwerpen en laten we de kinderen zelf vertellen tijdens kringgesprekken. Hierdoor ervaart het kind dat je op verschillende manieren dingen aan anderen duidelijk kunt maken.

Bij de peuters en kleuters worden de lessen op basis van thema’s aangeboden, gebaseerd op de methoden Puk en Ko en Ik en Ko. Deze twee methoden sluiten op elkaar aan en zijn gericht op de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar. De aangeboden taken die de taalontwikkeling bevorderen kunnen makkelijk aangepast worden naar individueel niveau. Waar het ene kind de betekenis van een nieuw woord leert, kan het andere bijvoorbeeld al de lettergrepen klappen, of zelfs de beginletter benoemen en het woord associëren met andere woorden uit dezelfde categorie. Wij werken met een vaste lesroutine met onderwerpen en prentenboeken die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Het spelen is veelal een groepsactiviteit, waarbij sociale vorming, samen spelen en delen voorop staan. De zang- en kringspelletjes zijn daarbij een leuke afwisseling en altijd gericht op taal.

Groep 2
Kinderen in deze groep leren nog steeds spelenderwijs en er wordt ook hier thematisch gewerkt. Het onderwijs wordt binnen dit leerjaar op meer schoolse wijze aangeboden, kinderen worden geacht wat langer stil te kunnen zitten en meervoudige instructies en mededelingen te begrijpen en uit te voeren.

In groep 2 staat de beginnende geletterdheid centraal. De woordenschat wordt verder uitgebreid en er wordt specifiek aandacht besteed aan het schrijven, herkennen van letters en lettergrepen, waarbij o.a. woordspelletjes, mini-loco, (prenten)boeken en werkbladen aan bod komen. In de laatste maanden van het leerjaar wordt er een begin gemaakt met de eerste twee kernen van aanvankelijk lezen. De kern Start en kern 1 van de methode Veilig Leren lezen worden doorlopen zodat de leerlingen voorbereid worden op de lessen in groep 3 en de overgang gemakkelijker verloopt.

Aan het eind van het schooljaar wordt er een lettertoets afgenomen, waarbij bepaald wordt of de leerlingen over voldoende letterkennis beschikken om door te stromen naar groep 3. Uiteraard wordt deze beslissing in overleg met ouders genomen en op een totaalbeeld gebaseerd. Naast de letterkennis kijken we naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, de woordenschat en de algemene taalvaardigheid.

Ouderbetrokkenheid en huiswerk
De ontwikkeling van peuters en kleuters verloopt in sprongen. Een kind van deze leeftijd kan soms wekenlang intensief met hetzelfde bezig zijn. Herhaling hoort bij deze leeftijd en zorgt ervoor dat de woordenschat verder wordt uitgebreid. Wij vinden het als school dan ook belangrijk dat ouders zich betrokken opstellen en er thuis door tenminste één Nederlands sprekende ouder actief aan de taalontwikkeling wordt gewerkt. Om de ouders hierbij te helpen wordt er na elke les een e-mail verstuurd. In deze e-mail wordt er een samenvatting gegeven van wat er in de les gedaan is. Er worden aan de kleuters filmpjes, woorden en/of oefeningen aangeboden die in de les besproken zijn en die gerelateerd zijn aan de thema’s die in de lessen worden behandeld. De leerlingen in groep 2 krijgen wekelijks huiswerk op, wat bestaat uit het herhalen van de woordkaarten, het maken van werkbladen gerelateerd aan het thema en later in het schooljaar het maken van opdrachten van het aanvankelijk lezen.

TRANSLATE