Groep 2

Groep 2
Kinderen in deze groep zijn per 1 september tenminste 5 jaar oud. Ze leren nog steeds
spelenderwijs en er wordt evenals in de combinatiegroep peuters en groep 1 thematisch
gewerkt. Het onderwijs wordt binnen dit lesjaar op meer schoolse wijze aangeboden, kinderen
worden geacht wat langer stil te kunnen zitten en meervoudige instructies en mededelingen te
begrijpen en uit te voeren. In dit schooljaar staat de beginnende geletterdheid centraal. De
woordenschat wordt verder uitgebreid en er wordt specifiek aandacht besteed aan het schrijven,
herkennen van letters en lettergrepen, waarbij o.a. woordspelletjes, mini-loco, (prenten)boeken
en werkbladen aan bod komen. Aan het einde van het jaar wordt er een lettertoets afgenomen,
waarbij bepaald wordt of de leerlingen over voldoende letterkennis beschikken om door te
stromen naar groep 3. Uiteraard wordt deze beslissing in overleg met ouders en op een
totaalbeeld gebaseerd. Naast de letterkennis kijken we naar de sociaal-emotionele ontwikkeling
van het kind, de woordenschat en de algemene taalvaardigheid en gaan daarbij uit van de
kerndoelen voor taalontwikkeling zoals geformuleerd voor het lager onderwijs.

Tweemaal per jaar is er naar aanleiding van het rapport gelegenheid tot het plannen van een
oudergesprek met de leerkracht die ouders via deze wijze op de hoogte houdt van de voortgang
van het kind. In groep 2 worden er evenals in groep 1 op basis van de lessen huiswerkmails
verstuurd, waarin de thema’s van de lessen beschreven worden en er aan de hand van
woordkaarten, werkbladen, liedjes en filmpjes thuis herhaald en verder geoefend kan worden.

TRANSLATE