Groep 3

Deze groep loopt parallel aan 1st grade in het Amerikaanse onderwijssysteem. Leren lezen en het schrijven van de letters staat centraal in groep 3.

Methode Veilig Leren Lezen
In groep 3 wordt gebruik gemaakt van de methode Veilig Leren Lezen, de KIM versie. Deze leesmethode is opgedeeld in 13 kernen. Iedere kern begint met een verhaal dat past in een bepaald thema. In de eerste zeven kernen leren de kinderen alle letters lezen. Een nieuwe letter wordt altijd aangeboden via een woord waarvan de andere letters al bekend zijn. Hierdoor gaat alle aandacht uit naar de ene nieuwe letter die centraal staat. Per kern leert je kind 3 tot 5 nieuwe letters.

Materialen
Bij elke kern horen lees- en werkboeken met een eigen kleur. Hierin kan je kind de nieuwe letters die hij geleerd heeft goed oefenen door woorden en kleine teksten te lezen, maar ook door bijvoorbeeld plaatjes bij woorden en zinnen te zoeken. Daarbij gebruiken de leerlingen boeken uit de bibliotheek en wordt er spelling geoefend door middel van korte dictees.

top_wandplaat_en2

Meer dan alleen lezen
In de methode is er niet alleen aandacht voor het lezen en spellen van woorden. Met het oog op leesbevordering is er ook veel aandacht voor plezier beleven aan verhalen (‘waarderend lezen’), woordenschat, spreken en luisteren. Ook begrijpend lezen en zelf tekstjes schrijven hebben een vaste plaats in de methode.

Huiswerk en thuis oefenen
Ouderbetrokkenheid speelt een grote rol bij deze kritieke fase in de taalontwikkeling van een kind. Wij gaan er dan ook vanuit dat ouders in de gelegenheid zijn thuis te helpen bij het huiswerk, dat gemiddeld een half uur per week in beslag neemt. Daarnaast is veel Nederlands spreken, samen lezen en oefenen met nieuwe woorden van groot belang. De aangeboden taal in de omgeving en in het dagonderwijs is per slot van rekening Engels, dus thuis consequent Nederlands spreken en schrijven draagt bij aan een goede (moeder)taalontwikkeling.

TRANSLATE