Groepen

Praktische zaken

Wegbrengen en ophalen

Op zondag: Vanaf 9:25 AM zijn de kinderen van harte welkom in het lokaal. We starten om 9:30 AM met de les. Voor aanvang van de les kunt u nog een boodschap doorgeven aan de docent of iets vragen. Als u de docent uitgebreider wilt spreken, neem dan per e-mail contact op. U kunt uw kind(eren) om 12:30 PM weer ophalen bij het lokaal.

Afwezigheid

Wanneer uw kind een keer niet aanwezig kan zijn, stellen wij het op prijs als u dit zelf via de e-mail bij de docent meldt. Op deze manier kan de docent zich voorbereiden op onverwachte lesomstandigheden.

Huiswerk

Vanaf groep 1 wordt er wekelijks huiswerk gegeven. Het is prettig wanneer kinderen begeleid worden tijdens het maken van hun huiswerk, dit geldt vooral voor de jongere kinderen. Op deze manier krijgen ze meteen feedback op de gemaakte opdrachten en krijgt u als ouder meer inzicht in wat er op school wordt aangeboden.

Bibliotheek

De De Bonte Leeuw schoolbibliotheek is elke lesdag open onder schooltijd. De kinderen maken alleen gebruik van de bibliotheek samen met hun docent. Samen met de docent zoeken de kinderen één boek uit in de bibliotheek. Een kind kan een enkel boek uiterlijk twee weken lenen. Als het kind het uitgelezen boek weer inlevert bij de docent, kan hij/zij een nieuw boek uitzoeken in de bibliotheek. Een kind heeft maximaal één boek van de bibliotheek te leen.

De ouder(s) is/zijn samen met het kind verantwoordelijk voor het uitgeleende boek. Hier vindt u meer informatie over de schoolbibliotheek.

Toetsen

De Cito-toetsen controleren of de aangeleerde strategieën ook toegepast kunnen worden op ander, niet behandeld, materiaal. De Cito-toetsen worden tweemaal tijdens het schooljaar afgenomen (in januari en in mei). De Cito-toetsen die afgenomen worden beslaan de volgende vakgebieden: spelling, begrijpend lezen en technisch lezen.

Lezen

Kunnen lezen betekent letters en lettercombinaties kunnen omzetten in klanken. Kunnen lezen betekent ook teksten kunnen opnemen, begrijpen en verwerken. Willen lezen betekent daarnaast openstaan voor verbreding en verdieping van belangstelling en kennis. We streven er met de kinderen naar om:

  • vloeiend en zonder fouten teksten te lezen;
  • verschillende soorten teksten (proza, poëzie, informatieve tekst) te begrijpen en te verwerken (woordbetekenis, onderscheid hoofd- en bijzaken, verbanden zien, conclusies trekken, kritisch lezen, enz.);
  • een goede leeshouding te ontwikkelen (leesstrategie, leesgedrag, leesplezier).

Voorbereidend lezen – In groepen 1 en 2 werken we op diverse manieren aan de voorbereiding op het aanvankelijk lezen: woordenschat, het herkennen van tekens en klanken, ‘knippen en plakken’ van klanken, informatie opnemen en begrijpen, en het kennen van begrippen zoals voorste, middelste, laatste.

Aanvankelijk lezen – In de eerste maanden van groep 3 ligt wat betreft het lezen het accent op de ontdekking van het codesysteem: vanuit de eerste woordjes leren de kinderen de klanken, en met die klanken leren ze weer nieuwe woordjes maken en herkennen. Na deze eerste fase richten we ons op het oefenen van diverse leestechnische moeilijkheden, zoals klanken als sch, nk, ie, ei, au, eu, enz.

Voortgezet lezen – Lezen is een regelmatig terugkerende activiteit in de lessen. Er zijn verschillende vormen van lezen:

  • Klassikaal lezen. Hierbij lezen de kinderen per toerbeurt hardop. Bij dit voordrachtslezen letten we op tempo, correct lezen, overzicht en intonatie.
  • Groepslezen (groepen 3 tot en met 8). Kinderen lezen in kleine groepjes van gelijk niveau. De gebruikte boekjes sluiten aan op het AVI-niveau van het betreffende groepje kinderen.
  • Individueel (stil-)lezen. Een kind kiest zelf een boek uit de schoolbibliotheek.
  • Begrijpend lezen. Tot en met groep 3 is dit nog geïntegreerd binnen het taal/leespakket, maar vanaf groep 4 oefenen we dit aan de hand van de methode Taal Actief en met het wekelijkse Nieuwsbegrip.