Groepen 4 tot en met 8

Algemeen

In de groepen 4-8 werken leerlingen op De Bonte Leeuw in een (combinatie)groep die gevormd wordt op basis van het aantal leerlingen, hun niveau en de achtergrond van de beschikbare docenten. Elke leerling heeft een andere achtergrond qua taalvorming en hier houden we bij De Bonte Leeuw zoveel mogelijk rekening mee. Er wordt veel aandacht besteed aan woordenschat, spelling, lezen, begrijpend lezen, en allerlei andere onderdelen die met taalverwerving te maken hebben. Waar mogelijk is er extra aandacht voor leerlingen die dit nodig hebben.

Methodes en lesinhoud

We maken in deze groepen gebruik van de taalmethode Taalactief. Voor spelling maken we gebruik van de methode Staal, waar veel scholen in het primair onderwijs nu mee werken. Dit is een vrij nieuwe en aantrekkelijke methode voor kinderen in het primair onderwijs om specifieke spellingsregels aan te leren. Taalactief wordt gebruikt voor Taal en Woordenschat. We starten steeds met een centraal verhaal in het taalboek waarin nieuwe woorden worden aangeleerd. De spellings- en

Brainstormen rond de vier elementen

taalbeschouwingslessen sluiten aan bij het verhaal. De kinderen krijgen per groep instructies en gaan dan zelfstandig of in kleine groepjes oefeningen maken, in hun werkboek woordenschat of spelling. De lessen worden aangevuld met taalspelletjes, liedjes, raadsels, uitbeeldsessies, enzovoort. Zo worden de uurtjes op de  Nederlandstalige school een mix van stevig taalonderwijs en het spelenderwijs eigen maken van het Nederlands. Het vergt inzet en motivatie van leerlingen om naast de doorgebrachte uren op de dagschool bij ons op school te komen, ons uitgangspunt is dan ook om leren leuk en inspirerend te maken voor onze leerlingen.

Lezen is heel belangrijk voor het bevorderen van de taalontwikkeling, het omvat alle onderdelen die bij het zich eigen maken van een taal een rol spelen. Woordenschat, grammatica, spelling en taalbegrip komen allemaal aan bod. De taal die gebruikt wordt in Nederlandstalige boeken geeft ook inzicht in specifieke cultuuraspecten. Voor begrijpend lezen in de klas wordt gebruik gemaakt van Nieuwsbegrip, via een abonnement van de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland. Daarnaast hebben wij een fijne bibliotheek met boeken ingedeeld op groeps- en AVI niveau waaruit boeken geleend kunnen worden. Deze collectie wordt jaarlijks middels donaties en aanschaf van nieuwe boeken uitgebreid. Tweemaal per jaar organiseren we het Samen Beter Lezen project, waarbij we ook ouders vragen om met hun kinderen te lezen en een logboek bij te houden om het lezen thuis verder te stimuleren.

Elk lesjaar wordt er weer gebouwd op het voorgaande lesjaar. Gaandeweg wordt er gewerkt aan:

  • Het uitbreiden van woordenschat en spraakvaardigheid
  • Oefenen van zinsontleding en woordsoorten
  • Werkwoordvervoeging in verschillende tijden
  • Correcte spelling eigengemaakt middels regels
  • Tekstbegrip
  • Presentatie, delen van ervaringen en uiten van meningen in het Nederlands

Spelling, begrijpend- en technisch lezen worden jaarlijks getoetst middels CITO-toetsen op het niveau van het lesjaar. De toetsresultaten worden op de tweejaarlijkse rapporten vermeld. Na het succesvol doorlopen van groep 8 zal er een uitreiking zijn waarbij de leerling een certificaat uitgereikt krijgt voor het behalen van de taaldoelen voor primair onderwijs op een NTC school.

Huiswerk en ouderbetrokkenheid

Oefening en herhaling staan centraal bij een goede taalverwerving. Kinderen leren thuis in de praktijk brengen wat ze op school leren en een goed voorbeeld geven is daarbij van groot belang. Om dit te bewerkstelligen is een effectieve samenwerking tussen ouders en leerkracht nodig. We verwachten dat ouders in de gelegenheid zijn om hun kinderen te begeleiden bij het maken van huiswerk, dat gemiddeld een half uur per week in beslag neemt. Daarnaast gaan we ervan uit dat er thuis tenminste door één ouder consequent Nederlands gesproken wordt met het kind. Dit helpt het niveau Nederlands op peil te houden in een land waar de omgevingstaal en aangeboden taal in het dagonderwijs Engels is. Tweemaal per jaar worden er door de leerkracht rapporten geschreven over de voortgang van de leerling en is er gelegenheid tot het voeren van een oudergesprek.

Heeft u een ogenblikje tijd? (Ook voor creatieve uitspattingen is er tijd in de Nederlandse les!)