Peuter- en kleutergroep

Peuters en kleuters

We hebben een losse peuter- en een losse kleutergroep (groep 1). Ons uitgangspunt is om een veilige en uitnodigende leeromgeving te creëren, waardoor deze jonge leerlingen ervoor open staan om zich op hun eigen niveau verder te ontwikkelen.

Lesinhoud en methode

Zowel peuters als kleuters leren nog spelenderwijs, maar bij de kleuters komt er meer aan bod dan gezellig spelen. Elke kleuter komt binnen met een eigen persoonlijkheid, die wij respecteren. De ontwikkeling van ieder kind verloopt anders. Dit proberen wij te stimuleren en niet te forceren.

Belangstelling voor verhalen, woorden en letters is van groot belang voor het latere leesproces. Om deze ontwikkeling zo veel mogelijk te stimuleren spelen we met rijmen en verzen, zingen we liedjes, vertellen we verhalen, bekijken we prentenboeken en voorwerpen en laten we de kinderen vertellen tijdens
kringgesprekken. Hierdoor ervaart het kind dat je op verschillende manieren dingen aan anderen duidelijk kunt maken.

Bij de peuters en kleuters worden de lessen op basis van thema’s aangeboden, die gebaseerd zijn op de methoden Puk en Ko en Ik en Ko. Deze twee methoden sluiten op elkaar aan en zijn gericht op de leeftijd van 2.5 tot 6 jaar. De aangeboden taakjes die de taalontwikkeling bevorderen kunnen makkelijk aangepast worden naar het niveau van elk kind. Waar het ene kind de betekenis van een nieuw woord leert, kan het andere bijvoorbeeld al de lettergrepen klappen, of zelfs de beginletter benoemen en het woord associëren met andere woorden uit dezelfde categorie. We werken middels een vaste lesroutine met onderwerpen en
prentenboeken die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Het spelen is veelal een groepsgebeuren, waarbij sociale vorming, samen spelen en delen voorop staan. De zang- en kringspelletjes zijn daarbij een leuke afwisseling en altijd gericht op taal.

Hierdoor krijgt het kind vertrouwen in de ruimte en de ruimtelijke begrippen zoals voor, achter, naast, tegenover, boven, op en tussen. Tijdsbesef komt ongemerkt aan de orde (soms moet je vlug of langzaam zingen, bepaalde bewegingen tijdens het lied maken). De ontwikkeling van besef voor hoeveelheden en getallen wordt tijdens de vele herhalingsvormen in de liedjes gestimuleerd (bijv: ‘Twee emmertjes water halen’, ‘Op een klein stationnetje’).

Ouderbetrokkenheid en huiswerk

De ontwikkeling van peuters en kleuters verloopt in sprongen. Een kind van deze leeftijd kan soms wekenlang intensief met hetzelfde bezig zijn. Herhaling hoort bij deze leeftijd en zorgt ervoor dat de woordenschat verder wordt uitgebreid. Wij vinden het als school dan ook belangrijk dat ouders zich betrokken opstellen en er thuis door tenminste één Nederlands sprekende ouder actief aan de taalontwikkeling wordt gewerkt. Om de ouders hierbij te helpen wordt er na elke les een e-mail verstuurd. In deze e-mail wordt er een samenvatting gegeven van wat er in de les gedaan is. Er worden aan de kleuters filmpjes, woorden en/of oefeningen aangeboden die in de les besproken zijn en die gerelateerd zijn aan de thema’s die in de lessen worden behandeld. Voor de peuters komt er eenmalig aan het einde van het jaar een rapport waarin op basis van de doorgemaakte ontwikkeling en leeftijd een advies wordt geformuleerd voor het komende lesjaar. Voor groep 1 wordt er door de leerkracht tweemaal per jaar een rapport geschreven waarin de voortgang van de leerling beschreven wordt.