Groep 3

top_wandplaat_en2

Groep 3

Deze groep loopt parallel aan 1 st grade in het Amerikaanse onderwijssysteem. Kinderen die starten in deze groep zijn dan tenmiste 6 jaar oud op 1 september van het betreffende schooljaar en hebben voldoende letterkennis opgedaan in eerdere lesjaren. Leren lezen staat centraal in groep 3.

Veilig Leren Lezen

In groep 3 wordt gebruik gemaakt van de methode Veilig Leren Lezen, de KIM versie. Deze leesmethode is opgedeeld in 13 kernen. Iedere kern begint met een verhaal dat past in een bepaald thema. In de eerste zeven kernen leren de kinderen alle letters lezen. Een nieuwe letter wordt altijd aangeboden via een woord waarvan de andere letters al bekend zijn. Hierdoor gaat alle aandacht uit naar de ene nieuwe letter die centraal staat. Per kern leert je kind 3 tot 5 nieuwe letters.

Materialen

Bij elke kern horen lees- en werkboekjes met een eigen kleur. Hierin kan je kind de nieuwe letters die hij geleerd heeft goed oefenen door woordjes en kleine tekstjes te lezen, maar ook door bijvoorbeeld plaatjes bij woordjes en zinnetjes te zoeken. Andere materialen waarmee de kinderen in groep 3 werken zijn de boekjes van Veilig en vlot, de magnetische letterdoos, het klikklakboekje en het spellingsboekje.

Veilig leren lezen: meer dan lezen

In de methode is er niet alleen aandacht voor het lezen en spellen van woorden, maar ook voor plezier beleven aan verhalen in het kader van leesbevordering (ook wel ‘waarderend lezen’ genoemd), woordenschat, spreken en luisteren. Ook begrijpend lezen en zelf tekstjes schrijven hebben een vaste plaats in de methode.

Huiswerk en thuis oefenen

Ouderbetrokkenheid speelt een grote rol bij deze kritieke fase in de taalontwikkeling van een kind. Wij gaan er dan ook vanuit dat ouders in de gelegenheid zijn thuis te helpen bij het huiswerk, dat gemiddeld een half uur per week in beslag neemt. Daarnaast is veel Nederlands spreken, samen lezen en oefenen met nieuwe woorden van groot belang. De aangeboden taal in de omgeving en in het dagonderwijs is per slot van rekening Engels, dus thuis consequent Nederlands blijven spreken en schrijven draagt bij aan een goede moedertaalontwikkeling.